Image

Publicaties ter download

Stichting "Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg" publiceert regelmatig artikelen en rapporten. Een aantal kunt u hier als PDF (Portable Document Format) downloaden:

 • A.M. Weterings Overwegingen bij het wettelijk verankeren van het samen plaatsen van brusjes in het kader van ‘family life’, EC Kind in de pleegzorg, Augustus 2019

  Op 29-1-2019 verscheen een nieuwsbericht van het DCI, Defence for Children International: ‘Aandacht voor samenplaatsing broers en zussen bij een uithuisplaatsing’.

  Het DCI pleit voor het wettelijk laten verankeren van het samen plaatsen van broers en zusjes, brusjes, als zij uit huis moeten worden geplaatst. Hier wordt wel een restrictie aan toegevoegd, namelijk: tenzij……. Het ‘tenzij’ wordt echter niet nader gespecificeerd.

  Het DCI wil het samen-plaatsen van broers en zusjes wettelijk laten verankeren vanwege internationale verdragen: het EVRM, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het IVRK, het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het kind. De inhoud van de verdragen is voorzichtig en genuanceerd geformuleerd, waardoor er veel ruimte is voor interpretatie. Dit is vooral het geval bij het IVRK.

  In dit artikel wordt de vraag gesteld of het wettelijk laten vastleggen van het samen plaatsen van brusjes in een pleeggezin gebaseerd kan worden op het EVRM en het IVRK. Bovendien is het de vraag of dit wel wenselijk is.

  Download : Overwegingen bij het wettelijk verankeren van het samen plaatsen van brusjes in het kader van ‘family life’, 2019

 

 • A.M. Weterings & P.M. van den Bergh. Stem van het pleegkind 
  Gepubliceerd in: FRJ, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht 2012, nr 1 p12-1 21

  In dit artikel wordt beschreven hoe de stem van het jonge pleegkind gehoord kan worden bij beslissingen over zijn opvoedingsperspectief. Het jonge kind laat zich ‘horen’ in zijn gedrag en ontwikkeling,  in zijn reacties op ouders en pleegouders en in  zijn reacties na een bezoek aan de ouders. Onderzocht is ook in hoeverre het pleegkind, behalve in existentiële zin, ook in  emotionele zin loyaal blijft aan zijn ouder.

  Download : De Stem van het Pleegking, 2012

 

 • A.M. Weterings & M. Bakker. Pedagogisch Beslis-Model bij (terugplaatsing van) pleegkinderen; Rapport (juni 2014).  Kompaan en De Bocht.

  In het rapport over het PBM, Pedagogisch Beslis-Model uit 2014, worden de eerste resultaten van de PBM-terugplaatsingstrajecten beschreven. Allereerst wordt kort uiteen gezet op welke theoretische basis en onderzoeksresultaten het PBM is gebaseerd.  Doel van het PBM is: emotionele bestaanszekerheid te scheppen voor voor pleegkinderen, ofwel bij hun ouders thuis ofwel in een pleeggezin.  Na uitleg over de opzet van de trajecten, volgen in hoofdstuk 6 t/m 8 de eerste resultaten. Het rapport sluit af met Aanbevelingen. 

  Download : Het Pedagogisch Beslissings-Model bij Terugplaatsing van Pleegkinderen, 2014

Overige publicaties


 • P.M. van den Bergh & A.M. Weterings. Pleegzorg, Jeugdzorg voor het kind (2007). . Utrecht: Agiel.
 • P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (red.). Pleegzorg in perspectief (2010).  Assen: Van Gorcum.

  Behalve de hier reeds genoemde artikelen en nota's publiceerde de stichting "Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg" meer artikelen, en/of heeft informatie over pleegzorg, ontwikkeling van pleegkinderen, nota's / discussiestukken van (pleegzorg-) instanties en gerechtelijke uitspraken.

  Informatie is op te vragen bij het secretariaat. 

Overige downloads • BPM project, Pedagogisch Beslis-Model voor (pleeg)kinderen.

  Twee geanonimiseerde en samengevatte Taxaties van de Opvoedingssituatie, (TOS-rapporten) kunt u hier downloaden.

  Download : TOS Kind YYY - 6 jaar
  Download : TOS Kind ZZZ - 7 jaar