Kind in de Pleegzorg

Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg

.
image4301.jpg

Stichting Expertise Centrum
Kind in de Pleegzorg


De Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg heeft zich als voornaamste taak gesteld de expertise over pedagogische en juridische aspecten van de pleegzorg te bevorderen, door middel van onderzoek, advisering, publicaties en voordrachten.

De Stichting is opgericht in 2006 en is voortgekomen uit een gelijknamige landelijke werkgroep die een beleidsvisie heeft ontwikkeld als leidraad voor een eenduidig kindgerichte jeugdhulpverlening.Photo child by Richard Leeming, Licenced under CC
Photo header by Annie Spratt, Licenced via Unsplash

Activiteiten

Advisering aan:
-  Aanbieders van Pleegzorg.
-  Pleegouders.
-  Pleegkinderen, jongeren.
-  Gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming.
-  Wijkteams.
-  Centra voor Jeugd en Gezin.
-  Hulpverlenende instanties die de zorg hebben 
   voor de ouders van een pleegkind.
-  Jeugdadvocaten.

Advisering over:
- Problemen pleegkind
- Bezoek- of zorgregeling van het kind met de ouders
- Contact met de Raad voor de Kinderbescherming
- Contact met de Gecertificeerde Instelling (voor jeugdbescherming (GI)
- Contact met Aanbieder van Pleegzorg
- Juridische onderwerpen
- Pedagogische onderwerpen
- Positie pleegouders
- Positie pleegkinderen
- Positie ouders
- Bijzondere curator ( art.1: 250 BW) (zie deze website)
- Commentaar op actuele zaken

Overleg met:
-  Pleegzorg Nederland.
-  Jeugdzorg Nederland.
-  Nederlands Jeugdinstituut.
-  Kinderombudsman.
-  Defence for Children International, DCI
-  Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Advies kan gevraagd worden door:
pleegouders, ouders, pleegkinderen, familierechters, (gezins)voogden, pleegzorgwerkers, ambulant hulpverleners en advocaten.

Bijzondere Curator, art. 1: 250 BW

Als sprake is van conflicterende belangen van de pleegouders en de GI, Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming, inzake contacten met de ouders en/of voortzetting van de plaatsing, kunnen de pleegouders de rechtbank verzoeken een Bijzondere Curator te benoemen.
Bij sommige rechtbanken kunnen pleegouders alleen een verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator bij een rechtbank indienen via een advocaat.

  • Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg kan hierover adviseren.
  • Er is een handleiding voor pleegouders opgesteld voor een brief aan de rechtbank om een verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator in te dienen.
    Deze is in de zwarte balk hieronder te downloaden.

  • Bij het Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg zijn namen bekend van personen die kunnen optreden als Bijzondere Curator in pleegzorg-zaken (zoals jeugdadvocaten en pedagogen).
Te Downloaden : In de zwarte balk hieronder kunt u de handleiding voor een brief met een verzoek tot benoeming van een Bijzondere Curator art. 1.250.BW downloaden.
 

Lopend onderzoek

Project PBM, Pedagogisch Beslis-Model voor (pleeg)kinderen

Het PBM, Pedagogisch Beslis-Model voor (terugplaatsing van) pleegkinderen is een methode om na te gaan of een terugplaatsing van het pleegkind naar (een van) de ouders pedagogisch verantwoord is.

De ouders hebben de plicht en het recht hun kind te verzorgen en op te voeden. De aanleiding tot een uithuis- en pleeggezinplaatsing is een problematische opvoedingssituatie bij de ouder(s) thuis.. De vraag die na een pleeggezinplaatsing beantwoord moet worden is: of en zo ja, wanneer het kind weer teruggeplaatst kan worden bij (een van) de ouders.

Vanwege de problematische situatie bij de ouder thuis vóór de uithuisplaatsing en omdat de ouder nà de uithuisplaatsing enige tijd niet voor het kind gezorgd heeft, is een intensief begeleid terugplaatsings-traject noodzakelijk om na te kunnen gaan of een terugplaatsing pedagogisch verantwoord is.

Het PBM is gespecificeerd voor pleegkinderen van 0 t/m 11 jaar.

Een PBM-terugplaatsingstraject houdt met name in: een half jaar wekelijkse begeleiding van ouder en kind bij de ouder thuis., met bezoeken van 2 à 4 uur tot hele dagen.

Het PBM is daarmee een methode om het opvoedingsperspectief van een kind te bepalen, als het kind nog thuis woont of als het kind in een pleeggezin woont.

Het PBM project wordt uitgevoerd in de provincies Brabant en Zeeland door de Aanbieder van Pleegzorg Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht, o.l.v. Dr.A.M.Weterings. Het project is gestart in 2011. In de loop van de jaren zijn, behalve de GI Tilburg, ook de GI in Den Bosch, het LJ&R, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en de WSG, William Schrikker Groep betrokken.

Behalve Sterk Huis zijn ook de Aanbieders van Pleegzorg betrokken: Juzt in Breda, De Combinatie in Eindhoven, Oosterpoort in Den Bosch en Juvent in Zeeland

Het project is gestart in 2011.
In het lopende project zijn voornamelijk pleegkinderen opgenomen met als doel: bepalen of het kind pedagogisch verantwoord teruggeplaatst kan worden naar (een van) de ouders.

Om een beeld te krijgen van de opvoedingssituatie bij de ouder vóór de uithuisplaatsing en van de opvoedingssituatie in het pleeggezin, worden aan het begin van het traject gestructureerde interviews afgenomen door de ambulant hulpverlener die het gezin gaat begeleiden. De ouders worden eenmaal per week begeleid bij de omgang met hun kind thuis. De eerst maand duren de bezoeken 2 à uur en daarna een hele dag. Het terugplaatsingstraject duurt ongeveer een half jaar.

De verkregen gegevens worden door een van ouders, kind, pleegouders en instanties onafhankelijke forensisch rapporteur (bij voorkeur een pedagoog) geanalyseerd en verwerkt tot een Taxatie van de Opvoedingssituatie, TOS-rapport.

Te downloaden: twee geanonimiseerde en samengevatte casus:

-  Casus YYY, 6 jaar
-  Casus ZZZ, 7 jaar.

U vindt deze downloads op de webpagina "te Downloaden".

Te downloaden : Er is een Nota over het PBM beschikbaar. 
U vindt deze download op de webpagina "te Downloaden".