Kind in de Pleegzorg

Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg

.
image4301.jpg

Stichting Expertise Centrum
Kind in de Pleegzorg


De Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg heeft zich als voornaamste taak gesteld de expertise over pedagogische en juridische aspecten van de pleegzorg te bevorderen, door middel van onderzoek, advisering, publicaties en voordrachten.

De Stichting is opgericht in 2006 en is voortgekomen uit een gelijknamige landelijke werkgroep die een beleidsvisie heeft ontwikkeld als leidraad voor een eenduidig kindgerichte jeugdhulpverlening.Photo child by Richard Leeming, Licenced under CC
Photo header by Annie Spratt, Licenced via Unsplash

Activiteiten

Advisering aan:
-  Aanbieders van Pleegzorg.
-  Pleegouders.
-  Gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming
-  Wijkteams.
-  Centra voor Jeugd en Gezin.
-  Hulpverlenende instanties die de zorg hebben 
   voor de ouders van een pleegkind.
-  Jeugdadvocaten.

Overleg met:
-  Pleegzorg Nederland.
-  Jeugdzorg Nederland.
-  Nederlands Jeugdinstituut.
-  Kinderombudsman.
-  Defence for Children International, DCI
-  Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Lopend onderzoek

Project: PBM, Pedagogisch Beslis-Model voor pleegkinderen, waaronder terugplaatsing.

Bijzondere Curator, art. 1: 250 BW

Als sprake is van conflicterende belangen van de pleegouders en de GI, Gecertificeerde Instelling voor Jeugdbescherming, inzake contacten met de ouders en/of voortzetting van de plaatsing, kunnen de pleegouders de rechtbank verzoeken een Bijzondere Curator te benoemen.

  • Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg kan hierover adviseren.
  • Er is een conceptbrief gemaakt voor pleegouders om de rechtbank te verzoeken over te gaan tot de benoeming van een Bijzondere Curator (BC).
  • Bij het Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg zijn namen bekend van personen die kunnen optreden als Bijzondere Curator in pleegzorg-zaken (zoals jeugdadvocaten en pedagogen).
In de zwarte balk hieronder kunt u een handleiding downloaden om een verzoekschrift voor een bijzondere curator op te stellen.